Kompozitní nanočástice s magneticky a světelně řízeným uvolňováním biologicky aktivních látek

Anotace

Projekt je zaměřen na přípravu nanosystémů, jejichž základem budou magnetické částice feritů tvořící jádra komplexních architektur s nekovalentně vázanými biologicky aktivními látkami. Funkčním prvkem kompozitních obalů budou termoresponsivní polymery s fázovým přechodem při 40-50 °C kombinované s hexaferitovými nanodestičkami nebo zlatými nanostrukturami, které dovolí specifické mechanismy aktivace. Při aplikaci střídavého magnetického pole vhodných parametrů bude docházet k rotační relaxaci hexaferitových destiček, případně k výraznému hypertermickému efektu feritových jader, což naruší polymerní organický obal a povede k uvolnění aktivních látek. Tepelného efektu bude alternativně dosaženo díky povrchové plasmonové resonanci zlatých nanostruktur, jež budou excitovány pomocí světla v oblasti Vis/NIR. Samotná feritová jádra současně zajistí vysoký kontrastní efekt pro magnetickou zobrazovací resonanci (MRI). Souběžně s fyzikálním studiem těchto nanosystémů bude probíhat studium jejich biokompatibility a funkčnosti in vitro a v konečné fázi projektu rovněž in vivo.