Příprava farmaceutických kokrystalů a určování jejich krystalové struktury kombinací monokrystalové elektronové a RTG práškové difrakce (Farmaceutické kokrystaly)

Anotace

Většina léčivých substancí užívaných ve farmacii (API) má schopnost tvořit více pevných forem jako jsou např. polymorfy, solváty, či kokrystaly. Přípravou nové formy API lze dosáhnout zlepšení jejích vlastností. I z toho důvodu je značná část výzkumu po celém světě věnována tzv. krystalizačnímu screeningu. Farmaceutické kokrystaly jsou poměrně novou a z farmaceutického hlediska málo prozkoumanou skupinou látek s velkým potenciálem. Při přípravě kokrystalů ovšem často vzniká polykrystalická směs výchozích látek a nově připraveného kokrystalu, což komplikuje fázovou a strukturní analýzu produktu a tím v podstatě znemožňuje efektivní krystalizační screening. V rámci tohoto projektu připravíme novou řadu kokrystalů z několika různých API a objasníme struktury těchto kokrystalů. Pro tento účel využijeme kombinaci pokročilých metod elektronové difrakce (rotační a náhodnou difrakční tomografii) a práškové rtg. difrakce. Výstupem projektu bude příspěvek k rozvoji chemie a farmakologie kokrystalů a zároveň široce využitelná metoda strukturní analýzy směsí organických látek.