Trojrozměrná elektronová difrakce se potkává s kvantovou krystalografií (3DED-QCr)

Anotace

Projekt má za cíl vylepšit určování krystalových struktur z nanokrystalů. Dosáhneme toho zapojením technik kvantové krystalografie do strukturního upřesnění z 3D elektronových difrakčních dat. Techniky kvantové krystalografie umožnují určení distribuce elektronové hustoty v krystalu nad rámec běžně používaného modelu superpozice nezávislých neutrálních atomů. Zahrnutí těchto efektů umožňuje získat přesnější strukturní modely, ale také informace o meziatomových a mezimolekulárních interakcích. Využijeme dva modely: TAAM (transferable aspherical atom model - model přenositelných nesférických atomů), kde se informace o deformaci elektronové hustoty získává kombinací analýzy experimentálních dat a kvantově-mechanických výpočtů, a multipólové upřesňování, ve kterém se deformace elektronové hustoty určuje přímo z elektronových difrakčních dat.