Kombinace pokročilé NMR spektroskopiie pevného stavu ultra-širokých čar s XRPD a výpočetní chemie pro zkoumaní organo-kovových a mřížkových materiálů

Anotace

Koordinační polymery/organokovové mřížkové matriály (MOFs) a zeolity jsou běžně využívané mřížkové materiály s řízenou velikosti pórů a volitelnými vlastnosti. Jsou vhodné pro uchovávání plynů, adsorpce, chemické senzory, nosiče léků a katalýzu. Aktivní centra jsou místa v těchto materiálech, na kterých probíhají chemické reakce - katalýza, sorpce, vazebné interakce atd. Obvykle jsou aktivními centry atomy kovů, které mají kvadrupolární charakter a díky tomu poskytují velmi široké a komplikované NMR spektra. Popis těchto center je velmi obtížný za použití rozličných analytických technik. Jejich detailní strukturní analýza je ovšem nezbytná pro objasnění funkce jednotlivých atomů nebo látek ve zkoumaných systémech. Takzvaná NMR krystalografie zahrnující NMR spektroskopii v pevné fázi a techniku RTG difrakce v kombinaci s kvantově chemickými výpočty, je vhodná metoda pro analýzu mřížkových materiálů, která umožňuje detailní náhled do struktury na atomární úrovni.