Souhrn

Některá fyzikální měření, zejména optická nebo magnetická, musí být prováděna na vzorcích zaujímající přesně danou krystalografickou orientaci, protože měřené vlastnosti jsou anisotropní (závislé na směru). Orientace takových vzorků se provádí v Laboratoři pro orientaci monokrystalů.

Text

Zpravidla jde o velké, řádově centimetrové krystaly, a pro stanovení jejích orientace se používá klasická Laueho metoda RTG difrakce v uspořádání na odraz, v některých speciálních případech i v kombinaci s metodou precesní. Pokud to dovolují optické vlastnosti zkoumaných krystalů, jsou tyto předběžně orientovány podle zhášení mezi zkříženými polarizátory. Experimentální uspořádání je patrné z obrázku. Studovaný krystal je upevněn na podložku a s ní umístěn na specielní držák, umožňující v jistém rozsahu naklápění, otáčení a posuny. Z uspořádání difrakčních stop na zkušebních snímcích lze určit korekční úhly, o které je třeba krystal otočit a sklopit. Po uvedení krystalu do požadované polohy je spolu s držákem přenesen na pilu, na které je zhotoven orientovaný vzorek požadovaného tvaru (zpravidla destička nebo hranolek). Pro interpretaci Laueho snímků na odraz slouží tzv. Greningerova síť, kterou lze stáhnout ze stránky: http://www-xray.fzu.cz/xraygroup/www/grchart.html

Více podrobností o laboratoři a metodě lze nalézt na stránce: http://www.xray.cz/ms/bul2010-2a/hybler.pdf

Orientace jsou prováděny převážně pro potřeby oddělení optických materilálů, v menší míře magnetik a supravodičů a také externích zájemců mimo Fyzikální ústav. Případní další zájemci jsou vítáni.

Laueho metoda RTG difrakce v uspořádání na odraz