Text

Teoretická skupina využívá široké spektrum teoretických metod pro studium vlastností pevných látek, v úzké spolupráci s experimentátory v našem oddělení. Skupina se hlavně zaměřuje na výpočty a teoretické porozumění transportních jevů, hlavně v kontextu spintroniky a obecně transportu v magnetických materiálech. Studujeme jevy jako například spin-orbit torque, spinový a anomální Hallovy jevy nebo anizotropní magnetoresistence. Také používáme různé ab-initio a těsnovazebné metody pro studium elektrické a magnetické struktury pevných látek. V minulosti se skupina zaměřovala hlavně na ferromagnetické polovodiče. V poslední době se zaměřuje spíše na magnetické, zejména antiferromagnetické, kovy.