Generalizovaná hlavní rovnice molekulárního můstku vylepšená pomocí opraveného zobecněného Kadonoffova-Baymova „ansatzu“

Text

Rovnice pro nerovnovážné Greenovy funkce (NEGF), popisující transport elektronů molekulárními můstky, se běžně redukují pomocí zobecněného Kadanoff-Baymova Ansatzu (GKBA) na generalizovanou hlavní rovnici (GME) platnou pro matici s jednočásticovou hustotou elektronů. Tento postup je použitelný pro slabé a ploché tunelovací funkce. Pro systém, jehož tunelovací funkce mají komplexní spektrální strukturu sd a jsou středně silné, jsme odvodili vylepšenou GME, a to pomocí nového „opraveného GKBA“, zahrnujícího stacionární aproximaci k vrcholové části přesných rekonstrukčních rovnic, jejichž volným členem je standardní GKBA. Numerické testy této aproximace se ukazují být úspěšné.