Souhrn

Skupina se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum perspektivních nanočástic, zejména na bázi uhlíku, technologií jejich přípravy, zpracování, jejich cílenou modifikací a studiem jejich rozhraní zejména pomocí mikroskopických a spektroskopických metod.

Text

Zkoumané metody přípravy zahrnují zejména leptání, deagregaci, frakcionaci, termální a plazmatické procesy v rámci kterých se zaměřujeme na komplexní pochopení vztahů mezi přípravou, strukturou, velikostí, povrchovou chemií a koloidními vlastnostmi nanočástic s potenciálním využitím v biomedicínských, environmentálních a optoelektronických aplikacích.

Studujeme optoelektronické jevy na rozhraní a fyzikálně-chemické interakce uhlíkových nanočástic s jinými materiály např. ve formě nanokompozitů.

Dlouhodobě rozvíjíme mikroskopické a spektroskopické metody a měření velikostní distribuce částic/koloidních vlastností za účelem pochopení fyzikálních stavů a dějů. Ve specifických případech rozvíjíme samotnou metodologii a použitelnost daných metod s ohledem na povahu studovaných materiálů.