Opto-elektronické procesy ve fotovoltaických strukturách v kontaktu s nanodiamanty (SONDIAM)

Anotace

Projekt se zaměřuje na výzkum opto-elektronických jevů v diamantových nanočásticích (NDs – nanodiamonds) a jejich ovlivnění fyzikálně-chemickou reakcí s materiály, které budou vybrány s ohledem na fotovoltaické aplikace. NDs budou připraveny v různých úpravách (velikost, povrchové zakončení). Pro studium vlivu interakce s materiály budou připraveny vzorky s různým uspořádáním (vrstvy NDs/materiál, směsi NDs+materiál apod.). Opto-elektronické jevy budou studovány pomocí mikroskopických (zejména foto-C-AFM, foto-KPFM) a makroskopických (proudově-napěťové charakteristiky pod osvětlením) technik. Ty budou doplněné o Ramanovskou mikro-spektroskopii pro sledování chemických změn v daných sytémech. Očekáváme, že projekt přinese prohloubení znalostí o opto-elektronických jevech probíhajících v NDs a jak je lze efektivně využít v aplikacích.