Vysokoúčinné chromatografické metody pro enantioseparaci kapalných krystalů na bázi kyseliny mléčné

Text

Vysokoúčinná superkritická fluidní chromatografie a nevodná kapalinová chromatografie na reverzí fázi se ukázaly jako vhodné alternativní techniky pro enantioseparace kapalných krystalů s chirálním centrem odvozeným od kyseliny mléčné namísto chromatografie na normální fázi.

Rychlé, účinné a úplné enantioseparace všech pěti sloučenin s hodnotami rozlišení 2 a více bylo dosaženo použitím tris(3,5-dimethylfenylkarbamátu)amylózy (viz obrázek). Byly hodnoceny vlivy strukturních rozdílů analytů a složení mobilní fáze na enantioseparaci.

Enantioseparace studovaných sloučenin
Popis
Enantioseparace studovaných sloučenin v nevodném režimu kapalinové chromatografie s reverzní fází a optimalizovaným složením mobilní fáze 60/40 acetonitril / propan-2-ol (v / v) a tris (3,5-dimethylfenylkarbamát) amylózy jako stacionární fáze. Teplota 40°C. Obrázek převzat DOI: 10.1016/j.supflu.2019.02.002

V SFC byla pozorována silná souvislost mezi počtem aromatických kruhů analytu a jeho retencí. Kromě toho se ukázalo, že přítomnost chloru ve struktuře analytu má příznivý vliv na enantioseparaci. Pořadí eluce enantiomeru záviselo na typu alkoholového modifikátoru mobilní fáze u obou použitých technik. Navíc byla v bezvodé kapalinové chromatografii na reverzní fázi pozorována proměnlivost elučního pořadí enantiomerů v závislosti na množství alkoholového modifikátoru, která do určité míry korelovala s délkou postranního řetězce alkoholu.