Skupina materiálů s řízenou mikrostrukturou „MCM“

Text

Výzkum skupiny Materiálů s řízenou mikrostrukturou je zaměřen na přípravu, charakterizaci a teorii širokého spektra strukturních kovových materiálů – od monokrystalů přes orientované bi- a trikrystaly až po materiály s mikro- či nanokrystalickou strukturou. Určení základních vlastností jednotlivých plně definovaných hranic zrn a trojných styků v bikrystalech a trikrystalech a stanovení jejich anizotropie umožňuje pochopit kolektivní chování zrn, jejich hranic a styků v multikrystalických strukturách.

Orientované mono-, bi- a trikrystaly jsou připravovány z taveniny metodou visuté zonální tavby a Bridgmanovou technikou. Mikro- a nanokrystalické struktury se připravují specifickým termomechanickým zpracováním v pevném stavu. Vedle úplné krystalografické charakterizace hranic zrn či trojných styků v bi- a trikrystalech studujeme jejich chemické složení (segregaci příměsí), pohyblivost (migraci) či mechanické vlastnosti a lomové chování. U multikrystalických materiálů nás zajímá tvorba textur a vývoj zrn a jejich morfologie během plastické deformace a žíhání. Důležitou součástí našeho výzkumu je i teoretické modelování chování dislokací či segregace příměsí na hranicích zrn.

Folie vzorku trikrystalu připravovaná metodou fokusovaného iontového svazku pro transmisní elektronovou
Popis

Folie vzorku trikrystalu připravovaná metodou fokusovaného iontového svazku pro transmisní elektronovou

Více informací ...