Elektrochemické senzory na bázi nanostrukturovaných a chemicky modifikovaných sp2 a sp3 uhlíkových povrchů pro (bio)analytické aplikace

Anotace

Elektrochemické vlastnosti borem dopovaného diamantu (BDD) jsou ovlivněny povrchovou terminací, obsahem sp2 uhlíku a morfologií povrchu. Tento projekt se zaměřuje na přípravu povrchů na bázi BDD pro výrobu senzorů a jejich aplikaci v (bio)elektroanalýze. Materiály s proměnným poměrem sp3/sp2 uhlíku budou připraveny s využitím nových postupů depozice a jejich úpravy žíháním povrchů. Různých povrchových zakončení (−H, −O, −NH2, −COOH a –F) bude dosaženo plazmovou nebo chemickou postfunkcionalizací, mimo jiné se zaměřením na prostorovou distribuci částí povrchů s různými vlastnostmi. Budou vyvinuty protokoly pro kovalentní navázání biomolekul na sp3/sp2 uhlíkové povrchy. Povrchové interakce budou studovány pomocí nízkomolekulárních organických sloučenin a biomolekul se zaměřením na adsorpci a kinetiku přenosu elektronů. Elektrody navržené v rámci projektu, včetně porézních průtokových BDD elektrod, budou využity v detekčních systémech pro vsádkovou a průtokovou analýzu a aplikovány ve vybraných úlohách organické elektroanalýzy, analýzy DNA a imunodetekce proteinů.