Nabízíme komplexní charakterizaci anorganických materiálů v mikro/nanoměřítku pomocí metod skenovací (SEM) a transmisní (SEM) elektronové mikroskopie. Dále také vyvíjíme software CrysTBox pro automatické zpracování TEM dat a jejich visualizaci, který je volně přístupný zde.

Nabízíme následující typy analýz:

Skenovací elektronová mikroskopie (SEM)

 • morfologická analýza, zobrazení povrchu,
 • analýza chemického složení (EDX),
 • fázová analýza (EDX / EBSD),
 • analýza krystalografické orientace (EBSD),
 • testování mechanických vlastností (nanoindentace),
 • obrábění iontovým svazkem (FIB),
 • detekce proudu indukovaného dopadem elektronového svazku (EBIC),
 • in-situ mikroskopie (zahřívání, deformace tlakem/tahem).

Transmisní elektronová mikroskopie (TEM)

 • morfologická analýza a zobrazení (BF/DF),
 • analýza chemického složení (EDX / EELS / EFTEM),
 • fázová analýza a morfologie jednotlivých fází (ED / EDX / EELS),
 • skenovací TEM (STEM / HAADF)
 • analýza krystalografické orientace a napětí (ACOM),
 • zobrazení strukutry s atomárním rozlišením a defektů ve struktuře (HRTEM),
 • zobrazení magnetických domén a jejich vzájemné orientace (LTEM),
 • in-situ mikroskopie (zahřívání, deformace tahem).