Souhrn

Společná laboratoř nízkých teplot je sdíleným pracovištěm Fyzikálního ústavu (oddělení 11), Ústavu anorganické chemie, Matematicko-fyzikální fakulty (Katedra fyziky nízkých teplot) a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Poskytuje experimentální možnosti k měření 57Fe  a 119Sn mössbauerových spekter povrchových vrstev nebo objemových materiálů v rozmezí teplot od 4,2 K až k 1300 K, ve vnějším magnetickém poli kolmém na paprsky γ až 6 Tesla při nízkých teplotách (až do RT), při extrémním tlaku až 50 GPa, ve vakuu nebo v různě modifikované atmosféře.

Text

Typické aplikace Mössbauerovy spektroskopie:

  • atomární pohled na vzájemné vazební účinky strukturních modifikací a magnetických vlastností materiálu (oxidační stav, vazební vlastnosti, spinový stav, lokální krystalová symetrie)
  • určení fázového složení vzorků obsahujících mössbauerův izotop (využití v chemickém inženýrství, mineralogii, geologii, metalurgii)
  • studium strukturních defektů a transformací u materiálů vystavených extrémním podmínkám (vysoké teploty, tlak, korozní prostředí, radiační poškození)
  • studium povrchových vrstev

Kromě technologických aplikací se skupina zaměřuje na vývoj a aplikace magnetických nanočástic v biomedicínském a biofyzikálním výzkumu. 

Více informací lze najít na stránkách laboratoře.