Nanodvojčatění ve slitinách s magnetickou tvarovou pamětí

Text

Jako první na světě jsme pozorovali nanodvojčatění na škále desítek nanometrů v mezifázi slitiny Ni-Mn-Ga vykazující jev magnetické tvarové paměti. Práce zahrnovala identifikaci pomocí rentgentové difrakce a teoretických výpočtů poloh, intenzit a tvarů difrakčních maxim a škály nanodvojčatění, následného potvrzení pomocí přímého pozorování v rastrovacím elektronovém mikroskopu a teoretického objasnění vzniku nanodvojčatění pomocí teorie elastického kontinua a výpočtů energie hranic tvořících nanodvojčatění z prvních principů. Náš výsledek přináší důležitý náhled na formování martensitické fáze, která ovlivňuje výsledné vlastnosti materiálu. Prokázaná existence nanodvojčatění v Ni-Mn-Ga je důležitá také pro kritické posouzení předchozích strukturních analýz těchto slitin, jelikož nanodvojčatění generuje zdánlivé symetrie krystalové mřížky, které ve výsledku mohou vést k nesprávné interpretaci pozorovaných komplexních mikrostruktur s hlubokou hiearchií dvojčatění.

vv-7.jpg
Popis
Přímé pozorování nanozdvojčatělé mezifáze (při 323 K a 318 K) ve slitině Ni-Mn-Ga při ohřevu a chlazení pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu. Nanozdvojčatělá mezifáze se objevuje v úzkém teplotním intervalu mezi kubickou austenitickou (325 K) a pseudotetragonální martensitickou fází (313 K a 298 K).