Magnetický přechod v ε-Fe2O3 nanočásticích: Magnetické vlastnosti a hyperjemné interkce z pohledu Mössbauerovy spektroskopie

Text

Nanočástice ε-Fe2O3 s charakteristickým průměrem 25 nm obohacené 57Fe izotopem a zabudované do matrice z amorfního oxidu křemičitého byly připraveny technikou sol-gel. Na základě měření XRD byl ve vzorcích pozorován minoritní obsah α-Fe2O3 a β-Fe2O3 fází oxidů železa. Pomocí magnetických měření byla potvrzena poměrně vysoká koercivita ~2,1 T při pokojové teplotě a indikován dvoustupňový magnetický přechod v rozmezí teplot 100-153 K. Závislost hyperjemných parametrů získaných Mössbauerovou spektroskopií na teplotě a vnějším magnetickém poli naznačuje, že první přechod mezi teplotami 153–130 K souvisí se spinovou reorientací lokálních magnetických momentů v magnetických podmřížkách a druhý krok přechod teplotami 130–100 K může být spojený s přechodem z intermediate spin stavu do high spin stavu kationu Fe3+ v tetraedrální podmříži.