Martensitická transformace tenkých vrstev

Anotace

V tomto experimentálně zaměřeném projektu budeme studovat původ a vlastnosti martenzitické transformace (MT) v tenkých magnetických vrstvách dopovaných Heuslerových sloučenin připravených naprašováním. V kontextu magnetoelastických a magnetokalorického jevu bude kladen důraz na nově připravené materiály s i) vhodnou modulovanou martenzitickou strukturou ii) laditelnou teplotou ferromagnetického a martenzitického přechodu v rozsahu přijatelném pro potenciální aplikace, iii) vysokou pohyblivost hranic dvojčatění, iv) malou teplotní hysterezí MT. Detailně popíšeme elektronovou strukturu těchto nových sloučenin za účelem zjištění podmínek vedoucích k MT a objasnění fyzikálních mechanismů vzájemné interakce feroelastického a feromagnetického uspořádání. Navíc předpokládáme že v tenkých vrstvách a speciálně multivrstvách bude MT modifikována. Transformační chování bude pravděpodobně ovlivněno indukovaným pnutím na rozhraní aktivních a pasivních vrstev.