3D kvark-gluonová struktura nukleonu

Text

Výzkum vnitřní struktury nukleonů vstupuje do nové etapy. Více než čtyřicetiletá snaha o pochopení struktury nukleonů v jazyce elementárních konstituentů (partonů, neboli kvarků a gluonů) přinesla klíčové poznatky. Byly získány v přiblížení „jednorozměrné“ partonové struktury, která odpovídá vzájemně „kolineárnímu“ pohybu všech partonů tvořících nukleon. Veličiny, které odpovídající informaci obsahují, jsou tzv. partonové distribuční funkce (PDFs). V posledních letech, díky výraznému pokroku v teorii, dochází k 3D rozšíření tohoto zjednodušeného obrazu. V rámci tohoto rozšíření vystupují zcela nové pojmy jako “Generalized Parton Distributions” (GPDs) a “Transverse Momentum Dependent parton distributions” (TMDs). Pomocí těchto pojmů lze nově formulovat již dříve kladené otázky týkající se pohybu kvarků a gluonů uvnitř nukleonů, jejich orbitálního momentu a spinu, i jejich prostorového rozdělení. Současný výzkum si klade za cíl další, podstatně hlubší pochopení 3D vnitřní struktury nukleonů v jazyce QCD, jejíž poruchové a ještě významněji neporuchové efekty jsou klíčem k detailnímu obrazu nukleonů a dalších hadronů.

Symbolický obraz nukleonu, jehož základem jsou tři valenční kvarky s barevnými náboji.
Popis
Symbolický obraz nukleonu, jehož základem jsou tři valenční kvarky s barevnými náboji
Na tématu se podílejí