Zemřel prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc.

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

26. června 2019 zemřel prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc., bývalý vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky a výrazná osobnost české fyziky elementárních částic.

Mládí a studium

Narodil se 20. 4. 1934 v Měšicích u Tábora, kde chodil do obecné školy. Po válce absolvoval táborské gymnázium. Již během svých studií na gymnáziu projevoval zájem o fyziku, matematiku a astronomii. Navštěvoval často místní hvězdárnu, která letos oslavuje 80 let od svého založení a pomáhal tam jako demonstrátor. Po maturitě odešel studovat na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy (MFF UK) v Praze. Tu absolvoval v roce 1958 a měl jít pracovat, jak bylo v té době povinností, na umístěnku do Škodových závodů v Plzni, kde se vyráběla reaktorová technika. Podařilo se mu však získat místo asistenta u prof. Václava Petržílky na MFF UK. V roce 1959 s ním přechází jako asistent na katedru fyziky na nově založenou Fakultu technické a jaderné fyziky Českého vysokého učení technického (FTJF ČVUT), kde se stal V. Petržílka děkanem. V polovině roku 1960, po absolvování vojenské služby, přešel do oddělení vysokých energií a kosmického záření Fyzikálního ústavu Československé akademie věd (FZÚ ČSAV) v Praze, které navštěvoval již dříve jako diplomant Jaroslava Pernegra. Zde pracoval až do konce září 2018. Od roku 2001 současně působil na katedře matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického (FJFI ČVUT). V roce 1998 se habilitoval na MFF UK a v listopadu roku 2007 byl po řízení proběhlém na FJFI ČVUT jmenován profesorem fyziky.

Počátky kariéry

Po příchodu do FZÚ ČSAV se podobně jako ve své diplomové práci věnoval zpracování a analýze dat z experimentů v kosmickém záření, studovaných metodou fotografických emulsí a společně se svým bývalým školitelem Jaroslavem Pernegrem a dalšími pracovníky oddělení publikoval na toto téma řadu článků. V roce 1963 obhájil kandidátskou práci a získal vědeckou hodnost kandidáta věd.

Poprvé v CERN

V Evropě vznikla v polovině padesátých let dvě významná mezinárodní centra fyziky vysokých energií, kam byla vysílána řada fyziků z národních laboratoří. Pro laboratoře v Československu a státech sovětského bloku byl důležitý Spojený ústav jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně u Moskvy, zřízený v roce 1956. V roce 1954 byl u Ženevy založen deseti západoevropskými státy CERN, dnes nejvýznamnější centrum fyziky elementárních částic na světě. V roce 1963 do něj odjel Vláďa Šimák na stipendijní pobyt Mezinárodní agentury pro atomovou energii. V CERN se zapojil do skupiny profesora Frenche, která se zabývala zkoumáním interakcí antiprotonů s energií 5.7 GeV s protony s použitím techniky bublinových komor. Během pobytu v CERN navázal spolupráci s řadou předních fyziků. Po dvou letech se vrátil do Fyzikálního ústavu a přivezl sebou filmový materiál z tohoto experimentu, který se svou skupinou ve Fyzikálním ústavu dále zpracovával. Tehdy se zrodil Vláďův celoživotní zájem o fyziku antiprotonů.

Na zkušenou v zahraničí

V r. 1967 se stal vedoucím oddělení fyziky vysokých energií Koncem roku 1968 pak odjel na dlouhodobý pracovní pobyt do CERN, kde ve skupině B. Frenche pokračoval v analýze dat ze srážek antiprotonů s protony v 80 cm vodíkové bublinové komoře. Vláďa Šimák byl také jeden z prvních fyziků v Československu, kdo aplikoval tehdy nový kvarkový model hadronů na produkci pionů v antiproton-protonových srážkách. Láska ke kvarkům mu zůstala po celý život. Na pozvání profesora Plesse strávil několik měsíců také na Massachusetts Institut of Technology (MIT) v Cambridge u Bostonu. Zde se podílel na analýze interakcí záporných pionů s protony ve vodíkové bublinové komoře ve SLAC ve Stanfordu. Začátkem roku 1971 se vrátil do Prahy, protože mu naše úřady nedaly k prodloužení pobytu v zahraničí souhlas.

Ludmila

Po roce 1968 byla spolupráce s CERN z politických důvodů omezována a nakonec přerušena. Zkušenosti nabyté v CERN však přispěly k tomu, že počátkem 70. let minulého století se skupina z FZÚ vedená V. Šimákem spolu se skupinami na MFF UK a v Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košicích zapojila do experimentu na urychlovači v Serpuchově, v němž byly s pomocí vodíkové bublinové komory Ludmila zkoumány srážky antiprotonů s protony při tehdy rekordní energii 22,4 GeV. Na těchto datech vzniklo mnoho společných publikací a řada českých a slovenských fyziků si na nich obhájila své disertační práce.

Zleva A. Valkárová, I. M. Gramenitsky (vedoucí experimentu Ludmila v SÚJV Dubna) a V. Šimák.

Experiment trval až do konce 80. let a v druhé fázi přinesl unikátní data ze srážek antideuteronů s deuterony při energii 12 GeV. Vláďa se díky své roli v tomto experimentu stal všeobecně uznávanou autoritou v oblasti fyziky srážek antinukleonů s nukleony.

Organizátor

V 70. a 80. letech minulého století, kdy byly kontakty českých a slovenských fyziků se světovými centry výrazně omezeny, byl V. Šimák organizátorem řady mezinárodních konferencí, které tyto kontakty pomáhaly udržovat a byly, především pro mladou generaci, nenahraditelným zdrojem informací o nových směrech výzkumu. Přímo legendou se staly pravidelné konference v Liblicích, doprovázené skvělou živáňskou, kterou byl Vláďa vždy schopen zajistit. Byl rovněž spolupořadatelem několika mezinárodních fyzikálních škol - např. společné školy SÚJV a CERN v roce 1983 v Táboře.

 

A zase CERN a antiprotony

Koncem osmdesátých let minulého století politické tlaky namířené proti CERN částečně ochably a Vláďa proto mohl spolu se svým studentem v roce 1988 přijmout pozvání k práci v týmu experimentu UA2. Tento experiment, který na antiproton-protonovém srážeči Spp̄S v CERN v roce 1983 spolu s konkurenčním experimentem UA1 pozoroval intermediální vektorové bosony W a Z, se v další fázi zaměřil na zkoumání produkce a vlastností jetů.

Česká republika v CERN

Vláďa sehrál díky svým rozsáhlým a dlouhodobým stykům s fyziky v CERN velmi důležitou roli při rozhodnutí české a slovenské obce fyziků elementárních částic orientovat se po Listopadu 1989 jednoznačně a plně na CERN a snažit se co nejdříve přistoupit k CERN. Měl velký podíl na skutečnosti, že se tehdejší Československo stalo řádným členem CERN již v roce 1992 a pak znova v roce 1993 separátně jako Česká republika a Slovenská republika. Počátkem 90. let minulého století se začaly formovat velké mezinárodní kolaborace připravující experimenty na urychlovači LHC, jenž byl v té době plánován jako další experimentální zařízení v CERN. Definitivní rozhodnutí postavit LHC padlo v roce 1994 poté, co americký Kongres zastavil budování supravodivého srážeče SSC v Texasu. Vláďa se velmi aktivně podílel na organizaci účasti skupiny pražských pracovišť v experimentu ATLAS, jednom ze dvou univerzálních mamutích experimentů, které byly pro LHC schváleny a byl také prvním mluvčím této skupiny. Řadu let byl rovněž členem Výboru pro spolupráci České republiky s CERN a několik let představitelem ČR v Evropském výboru pro budoucí urychlovače (ECFA).

Rozcvička pro ATLAS

Vláďa vychoval řadu doktorandů a jeho péče o jejich rozvoj ho přivedla k myšlence, aby spolu s kolegy z MFF UK a FJFI ČVUT iniciovali účast českých fyziků, především doktorandů, v experimentu D0 na urychlovači TEVATRON ve Fermiho národní laboratoři v USA, v němž byly zkoumány srážky antiprotonů s protony - jeho celoživotní téma - při rekordních energiích. V listopadu 2007 bylo podepsáno Memorandum o porozumění definující podmínky účasti českých fyziků v tomto experimentu a specifikovány odpovědnosti, které pražská skupina, na počátku čítající 6 fyziků, převzala. Hlavní cíl naší účasti v D0 byl poskytnout doktorandům a mladým postdokům možnost pracovat na reálných datech probíhajícího experimentu a tak získat zkušenosti pro práci v experimentu ATLAS, který měl začít až v roce 2008. Tohoto cíle bylo dosaženo a česká skupina, jejímž mluvčím Vláďa byl, si v kolaboraci D0 vydobyla velmi dobrou pověst.

ATLAS

Experiment ATLAS na LHC v CERN byl spuštěn v roce 2010 a Vláďa se na něm aktivně podílel, dokud mu to zdraví dovolilo. Od roku 2001 působil také na katedře matematiky FJFI ČVUT, kde založil a vedl skupinu fenomenologů a informatiků, kteří se zabývali zpracováním a analýzou dat z tohoto experimentu. V. Šimák byl výraznou osobností české i československé fyziky kosmického záření a elementárních částic. Jeho osobu charakterizovala láska k fyzice a touha po poznání, jak fungují zákony mikrosvěta. Za své zásluhy obdržel během své vědecké činnosti několik odměn a cen a v roce 2014 i Medaili Ernsta Macha, oborovou medaili udělovanou Akademií věd za mimořádné zásluhy při rozvoji fyzikálních věd. Pro celou řadu z nás byl učitelem, kolegou, přítelem. Byl také typickým představitelem spojení vědy a umění. Od dětství se věnoval hře na housle. Svou lásku k muzice vyjadřoval po celý život. Stále, téměř každodenně, si zahrál alespoň několik taktů. Hudbu provozoval v několika orchestrech, kde hrál na housle a violu - např. v Orchestru Akademie věd v Praze. Při všech oslavách a večírcích na svém pracovišti hrával sóla či dueta k potěšení svých spolupracovníků, kteří mu za to byli vždy velmi vděčni. Ve svém mládí se věnoval rovněž výtvarné činnosti, hlavně kresbě.

 

Jan Hladký, Jiří Chýla, Petr Reimer, Petr Závada

Klíčová slova: