Výzkum nových dvoudimenzionálních magnetických struktur ve van der Waalsovských halogenidech

Text

Magnetické Van der Waalsovy materiály představují fascinující oblast fyziky pevných látek. Zdese zaměřujeme na početnou skupinu trihalogenidů přechodných kovů, které umožňují docílitskutečný 2D magnetismus i v monovrstvě. To implikuje vysoký aplikační potenciál, ale znalosti o magnetickém chování trihalogenidů jsou na úplném počátku, v mnoha případech není konsenzus ani o krystalové structuře, která je navíc dimorfní. První studie poukazují na těsnou vazbu mezi strukturními parametry-délky a úhly vazeb a magnetickou strukturou. Projekt kombinuje zkušenosti s přípravou monokrystalů a jejich charakterizačních metod spojenou s možností jejích studia v širokém rozmezí teplot, magnetických polí a tlaků s ab initio výpočty. Na vybraných sloučeninách budou studovány primárně parametry symetrie magnetické anisotropie ve vztahu ke struktuře, a možnosti zvýšit teplotní rozsah feromagnetického uspořádání. Tlakové experimenty jsou velmi efektivní na odhalení a popis vlivu strukturních vazebných poměrů na inter a intra- vrstevné magnetické interakce.

Na tématu se podílejí