Vývoj radiačně odolných polovodičových detektorů (projekt RD50)

Text

RD50 je mezinárodní projekt zabývající se vývojem radiačně odolných polovodičových detektorů pro experimenty s velmi vysokou luminozitou. Vznikl v roce 2001 a v současné době má celkem 358 členů z 60 zúčastněných institucí. Česká republika je v něm zastoupena třemi institucemi: Matematicko-Fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, Fyzikálním ústavem AV ČR a Ústavem teoretické a experimentální fyziky ČVUT.

Pracovníci oddělení vývoje detektorů a zpracování dat se v rámci kolaborace RD50 dlouhodobě zabývají vývojem a testováním křemíkových stripových detektorů pro budoucí experiment ATLAS ITk na urychlovači HL-LHC. V rámci těchto studií testují povrchové elektrické změny vlastností křemíkových senzorů ozářených svazky protonů, neutronů či zářením gama. Ozářené senzory musí být testovány při velmi nízkých teplotách v dusíkové atmosféře, aby nedošlo k nekontrolovaným změnám ve struktuře křemíku. Pro tato testování byla pořízena v roce 2018 zcela nová testovací stanice Probe Station Tesla firmy FormFactor, která umožňuje automaticky kontaktovat různé body na senzoru a měřit jeho elektrické vlastnosti při zchlazení testovaného vzorku až na teplotu -55°C. Povrchové radiační poškození senzoru je testováno změnami jeho interstripové kapacity a rezistivity. Parametry získané rozsáhlým studiem elektrických vlastností neozářených a ozářených křemíkových detektorů různých výrobců pro experiment ATLAS a CMS budou použity k vytvoření unikátního komplexního modelu radiačního poškození.

Pracovníci oddělení 33 zajišťují a organizují ozařování křemíkových senzorů částicemi gama v UJP Praha a testbeamy v CERN a v DESY.

V budoucnu se očekává přesun aktivity vývoje detektorů ke konkrétním experimentům připravovaným pro nové hadronové urychlovače, jako je např. Future Circular Collider v CERN.

 

Čistá laboratoř je vybavena moderními přístroji
Popis
Čistá laboratoř je vybavena moderními přístroji
Na tématu se podílejí