Teoretické studium podélných a příčných magneto-thermoelektrických jevů

Text

Náš výzkum se zabývá experimentálním a teoretickým studiem podélných a příčných termoelektrických vlastností ferimagnetických spinelů CuCr2X4 (X = S, Se, Te). Termoelektrická síla všech studovaných fází je kladná a skládá se ze dvou příspěvků; téměř lineární difúzní termosíly a příspěvkem typu magnon-drag začínající pod TC. Absolutní hodnota termosíly a měrného odporu klesá od X = S k Te. Termosíla byla vypočítána metodou DFT s využitím potenciálů GGA, GGA + U, GGA + oeeHyb a mBJ. Dobré shody s experimentální termosílou bylo dosaženo použitím potenciálu GGA pro X = S a potenciálu mBJ pro X = Te. Potenciál mBJ, který byl navržen pro polovodiče typu sp, lépe popisuje valenční pásy CuCr2Te4, které vykazují silnější sp-orbitální charakter než v případě sulfidu a selenidu. Anomální Nernstův jev (ANE) je negativní při pokojové teplotě pro všechny fáze, nejvyšší absolutní hodnota ~ 1,5 µV / K je pozorována pro X = Te a Se kolem pokojové teploty, zatímco ANE pro X = S je mnohem menší. Změna polarity ANE na pozitivní je pozorována při 285 K pro X = S a při 65 K pro X = Se. Trend anomální Nernstovy vodivosti (ANC), který se zvyšuje z X = S na Te, je vystižen výpočty pomocí Berryho fáze.

Na tématu se podílejí