Struktura a vlastnosti hranic zrn v kovech

Text

Vlastnosti hranic zrn závisí na geometrických parametrech, které udávají vzájemné natočení krystalů, oddělených hranicí, a orientaci roviny rozhraní. Využitím výsledků experimentů a modelů struktur hranic zrn jsme navrhli klasifikaci hranic vybírající hranice se zvláštními vlastnostmi. Pro rotace kolem osy [100] kubických objemově centrovaných krystalů jsou naše výsledky vyneseny v souřadnicích úhlů rotace zrn q a natočení roviny hranice F. Vybrané atomární konfigurace vedou ke speciálním hranicím s vlastnostmi odlišnými od obecných hranic, zatímco nízko-úhlové hranice se dají popsat dislokačními stěnami.

MCM_05.png
Popis
Klasifikace hranic zrn v kovech s kubickou objemově centrovanou krystalickou strukturou.
Na tématu se podílejí