Příprava vrstev černých kovů pomocí PVD technik

Text

Pro přípravu vrstev černých kovů využíváme PVD technik (vakuové napařování, magnetronové naprašování, pulzní laserová depozice). Mezi studované kovy patří např. Au, Al, Ag, Pd. Při přípravě vrstev černých kovů je zkoumán vliv depozičních podmínek a možnosti jejich řízení s cílem dosáhnout požadovaných vlastností. Mezi ovlivňované parametry vrstev patří zejména tloušťka, drsnost, mikro a nanostruktura, které významně ovlivňují poměr plochy a objemu, chování plasmonu, a následně optické a elektrické vlastnosti. Za tímto účelem jsou také vyvíjeny nové depoziční systémy pro magnetronové naprašování a vakuové napařování.

Optické vlastnosti jsou studovány pomocí spektrofotometrie s využitím integrační koule, FTIR a spektrální elipsometrie (UV-IČ). Elektrické vlastnosti jsou charakterizovány pomocí měření vodivosti, Hallova měření a impedanční spektroskopie. Strukturní a mikrostrukturní vlastnosti charakterizujeme pomocí XRD a AFM. Morfologie a složení vrstev je analyzována pomocí SEM a SEM-EDX. Pro charakterizaci objemových defektů se využívá pozitronová anihilační spektroskopie.

Vlastnosti vrstev hliníku
Popis
Vlastnosti vrstev černého hliníku v závislosti na koncentraci dusíku v pracovním plynu během depozice

Pro aplikaci v senzorice, ve spolupráci s VŠCHT v Praze, se předpokládá využití v křemenných krystalových rezonátorech s citlivými vrstvami obsahujícími černé kovy dekorované organickými receptory (ftalocyaniny a porfyriny). Tyto senzory budou využívány pro detekci plynných analytů obsahujících v molekule dusík, a to včetně taggantů výbušnin. Hodnoty jejich mechanických parametrů (střižného modulu pružnosti a akustické impedance) jsou blízké hodnotám pro křemen – v synergii s malým množstvím organických látek, které splní roli receptorů specifických pro daný analyt. Tento přístup sníží mez detekce a zdokonalí selektivitu křemenného krystalového rezonátoru při zachování vysoké hodnoty činitele jakosti.

Black metals QCM
Popis
Princip využití černých kovů v senzorech plynů založených na krystalové mikrováze

Pro aplikaci v optice a optoelektronice je cílem zajistit maximální absorpci elektromagnetického záření v daném rozsahu vlnových délek, kdy difuzní reflektivita nepřekračuje 5 %. Předpokládá se využití struktur jako absorbéry pro detektory, solární panely a displeje. Pro modifikaci vlastností struktur s černými kovy je též zkoumána interakce s intenzivním laserovým zářením.

 

Publikace k tématice:

 1. M. Hruška, J. More-Chevalier, P. Fitl, M. Novotný, P. Hruška, D. Prokop, P. Pokorný, J. Kejzlar, V. Gadenne, L. Patrone, M. Vrňata, J. Lančok:
  Surface Enhancement Using Black Coatings for Sensor Applications
  Nanomaterials, 12, (2022), 4297

 2. M. Romanova, J. More-Chevalier, M. Novotný, P. Pokorný, L. Volfová, P. Fitl, R. Poplausks, Y. Dekhtyar:
  Thermal Stability of Black Aluminum Films and Growth of Aluminum Nanowires from Mechanical Defects on the Film Surface during Annealing
  Phys. Status Solidi B, (2021), 2100467

 3. P. Hruška, J. More-Chevalier, M. Novotný, J. Čížek, O. Melikhova, L. Fekete, M. Poupon, J. Bulíř, L. Volfová, M. Butterling, M.O. Liedke, A. Wagner, P. Fitl:Effect of roughness and nanoporosity on optical properties of black and reflective Al films prepared by magnetron sputtering
  Journal of Alloys and Compounds, 872, (2021), 159744

 4. O. Melikhova, J. Čížek, P. Hruška, F. Lukáč, M. Novotný, J. More Chevalier, P. Fitl, M.O. Liedke, M. Butterling, A. Wagner
  Microstructure and Nanoscopic Porosity in Black Pd Films
  Acta Physica Polonica A 137 (2020) 222-226.
 5. J. More Chevalier, P. Yudin, Ch. Cibert, P. Bednyakov, P. Fitl, J. Valenta, M. Novotný, M. Savinov, M. Poupon, T. Zikmund, G. Poullain, J. Lančok
  Black aluminum-coated Pt/Pb(Zr0.56Ti0.44)03/Pt thin film structures for pyroelectric energy harvesting from a light source
  Journal of Applied Physics 126 (2019) 214501(1)-214501(7).
 6. O. Melikhova, J. Čížek, P. Hruška, M. Vlček, I. Procházka, W. Anwand, M. Novotný, J. Bulíř
  Positron annihilation study of cavities in black Au films
  Journal of Physics: Conference Series 791 (2017) 012018(1)-012018(4).
 7. J. Čížek, O. Melikhova, P. Hruška, M. Vlček, W. Anwand, M.O. Liedke , M. Novotný, J. Bulíř
  Positronium Formation in Nanostructured Metals
  Acta Physica Polonica A 132 (2017) 1579-1584.
 8. M. Novotný, P. Fitl, A. Krasilnikova Sytchkova, J. Bulíř, J. Lančok, P. Pokorný, D. Najdek, J. Bočan
  Pulsed laser treatment of gold and black gold thin films fabricated by thermal evaporation
  Central European Journal of Physics 7 (2009) 327-331.
Na tématu se podílejí