Metodika strukturní elektronové krystalografie

Perex

Strukturní analýza využívající elektronová difrakční data je mladý obor, kerý prochází prudkým rozvojem ve všech svých oblastech. Ve skupině elektronové krystalografie se zabýváme především dvěma tématy – vývojem software pro analýzu elektronových difrakčních dat a vývojem metodiky pro určování krystalových struktur z elektronových difrakčních dat s využitím dynamické teorie difrakce.

Text

Software pro zpracování dat: PETS 2.0

Hrubá difrakční data sestávají z velkého množství jednotlivých difrakčních zobrazců, které je třeba počítačově zpracovat. Pro zpracování dat z rentgenové difrakce je k dispozici řada sofistikovaných programů, nicméně nabídka software speficicky vyvíjeného pro elektronová difrakční data je mnohem chudší. Proto v naší skupině vyvíjíme vlastní software jménem PETS, který tuto mezeru zaplňuje. PETS ve své aktuální verzi PETS 2.0 umožňuje zpracovatdata ze všech běžných módů sběru dat v 3D elektronové difrakci a disponuje několika unikátními funkcemi. PETS 2.0 si už našel řadu uživatelů i mimo Fyzikální ústav AVČR.

Určování struktur pomocí dynamického upřesnění, software Dyngo

Elektrony interagují s atomy v krystalu velmi silně a při jejich průchodu krystalem může proto dojít i k jejich vícenásobnému rozptylu. Tento jev je popsán tzv. dynamickou teorií difrakce. Dynamická teorie difrakce je komplikovaná a proto je v běžné praxi nahrazována méně přesnou, ale jednodušší teorií kinematickou. V naší skupině se věnujeme vývoji software, který při hledání nejpřesnějšího modelu krystalové struktury používá náročnější, ale mnohem přesnější dynamickou teorii difrakce. Výsledkem tohoto výzkumu je metoda a její implementace v software Dyngo a Jana2006, která umožňuje mohem přesnější a citlivější krystalografickou analýzu, než jaká je možná jinými programy s použitím kinematické teorie difrakce. Tato metoda nám umožňuje získávat pomocí elektronové difrakce strukturní informaci s přesností a citlivostí blížící se rentgenovým difrakčním metodám, ale na krystalech až tisíckrát menších.

Snímek programu PETS s difrakčním obrazcem

Na tématu se podílejí