Měření magnetických vlastnosti feromagnetických materiálů

Text

Studium vlivu mechanického napětí (tlaku) na hysterezní smyčky Fe-3%Si neorientované oceli a tenké pásky. Pozorovaní magnetických domén.

Magnetické křivky pod napětím
Popis
Příklad měření magnetických křivek pod napětím. Na pravé straně je ukázána odpovídající magnetická doménová struktura

Studium magnetických domén, magnetoakustické emise a Barkhausenova šumu na materiálech kombinující feroelastické a feromagnetické chování – Ni-Mn-Ga.

Byl připraven měřici systém na bázi rychlých PXI karet pro měření Barkhausenova šumu, akustické emisi, vířivých proudu a inkrementální (reversible) permeability na různých frekvencích a GMI do 100 kHz. Cil – detekce magnetických vlastnosti povrchových vrstev na ocelích a jiných magnetických materiálech.

Byl připraven měřici systém pro měření dilatace, resistivity a ac susceptibility vzorků (například Ni-Mn-Ga) při různé teplotě.

Na tématu se podílejí