Magnetokalorické jevy ve sloučeninách s fázovými přechody prvního druhu

Perex

Na poli výzkumu magnetokalorického jevu (MKJ) následujeme nejnovější trendy a studujeme Heuslerovy slitiny na bázi Ni2MnX (X = Ga, In, Sn), které jsou díky svým unikátním vlastnostem považovány za aplikačně zajímavé materiály s velkým potenciálem nejen v oblasti magnetokalorického chlazení.

Text

Věnujeme se výzkumu současně probíhajících magnetických přechodů a martensitického strukturního přechodu a studujeme vliv změny složení v silně nestechiometrických sloučeninách bohatých na Mn - Ni50-xCoxMn30Ga20. Saturovaná magnetizace austenitické fáze je díky substituci Co významně vyšší než magnetizace martensitu a MKJ mění charakter z klasického na inverzní (chladnutí vzorku je vyvoláno vložením slitiny do vnějšího magnetického pole). Změnou kompozice materiálu je možné vyladit kritickou teplotu martensitické transformace a změnu magnetizace spojenou se strukturním přechodem. Často lze zaznamenat pozoruhodné hodnoty magnetických vlastností spojených s MKJ, i.e. velká změna nasycené magnetizace, silná závislost transformační teploty na vnějším magnetickém poli a tlaku.

Přímé měření magnetokalorické změny teploty získaných při užití různých magnetických polí během magnetizace a demagnetizace Ni1.92Mn1.56Sn0.52.

Na tématu se podílejí