Komplexní transportní vlastnosti a magnetické chování Ni1.92Mn1.56Sn0.52

Perex

Projekt je zaměřen na základní výzkum multifunkčních vlastností slitin typu Ni2Mn1+xSn1-x, připravených v krystalické, práškové a nanokrystalické (vysoce homogenní) formě.

Text

Zkoumán je vliv technologie přípravy, včetně velikosti krystalitů a dějů na hranici zrn, na magnetostrukturní (martenzitický) přechod v těchto slitinách. Bezdifusní martenzitický přechod je doprovázen velmi výraznými změnami elektrické a tepelné vodivosti, magnetoresistence, Seebeckova, Hallova a magneto-kalorického jevu a tak zásadním způsobem ovlivňuje široce využitelné multifunkční vlastnosti těchto slitin. Studium těchto jevů zaměřené na optimalizaci multifunkčních vlastností bude založeno na využití zejména velmi vysokých tlaků a magnetických polí k získání nových informací nezbytných pro dosažení cílů projektu. Experimentální výzkum bude silně podporován kvantově-mechanickými výpočty termodynamických a magnetických vlastností slitin, transportních jevů a vlivu hranic zrn a povrchů na studované jevy. 

Model krystalové mříže sloučenin na bázi Ni-Mn-Sn v kubické (vysokoteplotní) a orthorhombické (nízkoteplotní) struktuře.
Popis

Model krystalové mříže sloučenin na bázi Ni-Mn-Sn v kubické (vysokoteplotní) a orthorhombické (nízkoteplotní) struktuře.

Na tématu se podílejí