Fotosenzitivní vlastnosti kapalných krystalů, kapalně krystalických polymerů a elastomerů

Text

Vložením fotochromní vazby při přípravě nových typů kapalně krystalických molekul získáme fotosenzitivní struktury, které při osvětlení světlem určité vlnové délky mění tvar molekul a tedy i charakter uspořádání a mezomorfní vlastnosti. Studujeme různé typy fotosenzitivních látek. Kromě azo derivátů, které se často používají, jsme studovali i méně známé typy fotosenzitivních sloučenin, například na bázi derivátů kyseliny skořicové nebo spiropyrany.

Na tématu se podílejí