Fosfory použitelné pro konstrukci pevnolátkových laserů

Text

Jako zcela novou a zajímavou možnost pro konstrukci pevnolátkového laseru jsme v rámci naší skupiny začali zkoumat optické a vibrační vlastnosti ternárních sulfidů na bázi KLuS2 dopovaných ionty Tm3+ a Yb3+, které jsou známy svou emisí v infračervené spektrální oblasti. Naměřená Ramanova spektra ukázala, že matrice KLuS2 má velmi nízkou energii fononů (Eph ~ 220 cm-1), což má za následek to, že v emisních spektrech těchto sloučenin můžeme pozorovat určité přechody 4f → 4f (např. od Tm3+), které jsou v matricích s vyšší energií fononů nepřístupné. To činí z těchto ternárních sulfidů vhodné kandidáty na konstrukci pevnolátkových laserů pro emisi v infračervené oblasti.

Dept27_VTFig4.png
Popis
Ramanova spektra vzorku KLuS2 a KLu0,62Tm0,38S2.
Na tématu se podílejí