Charakterizace opticky aktivních materiálů metodami EPR a NMR

Text

Pomocí magnetické rezonanční spektroskopie studujeme procesy zachycování náboje v optických, luminiscenčních a scintilačních materiálech a fyzikální vlastnosti bodových defektů. Pochopení mechanizmu záchytu elektronů a děr v scintilačních materiálech se širokým pásem zakázaných energii a vlastností odpovídajících defektů v mříži mají zásadní význam pro optimalizaci výkonu materiálů. Elektronová Paramagnetická Resonance (EPR) umožňuje nejen detekovat příiměsové ionty nebo mřížkové defekty v materiálech, ale také určit jejich lokální strukturu a interakci s okolím. Kromě EPR poskytuje nukleární magnetická rezonance (NMR) jedinečný přístup ke kvantifikaci obsazení ionty určité polohy v materiálu. NMR používáme na několika partnerských pracovištích v ČR i cizině.

Dept27_VTFig10.png
Popis
Spektrum EPR W5+ centru vytvořeného X-ray zářením v PbWO4 demonstruje spektrální linie od izotopu 207Pb and 183W.
Na tématu se podílejí