Výzkum velmi intenzivních polí (HiFi)

Anotace

Lasery nové generace s vysokým výkonem jako 10 PW laser na ELI-Beamlines budou studovat nové oblasti fyziky. Ty budou zkoumány v teoretické/simulační části projektu, jež poskytne základ pro realizaci nových experimentů ve fyzice velmi intenzivních polí. Tyto experimenty vyžadují upgrade infrastruktury 10 PW laseru. Synergie mezi teorií/simulacemi a experimentální infrastrukturou vytvoří unikátní centrum studia jevů na hranicích poznání interakce vysoce intenzivního laserového záření s hmotou.

Tento projekt je spolufinancován EU.