Vývoj otevřené struktury v základním stavu konjugovaných uhlovodíků (piMagPAH)

Anotace
Cílem tohoto projektu je využití metod výpočetní chemie pro pochopení základních efektů, které určují vývoj otevřené struktury v polycyklických aromatických uhlovodících. Budeme analyzovat efekt rozšiřování indenofluorenů různými cestami a kvantifikujeme vliv odlišných strukturních změn. Poté z vybraných rozšířených indenofluorenů vytvoříme konjugované makrocykly a budeme studovat vliv změny topologie struktury z lineární na kruhovou. Budeme také studovat přechod z aromatické na chinoidní strukturu v lineárních konjugovaných polymerech v závislosti na vlastnostech monomerních jednotek, linkerů a spacerů. V tomto projektu využijeme širokou řadu metod, včetně teorie funkcionálu hustoty, modelových hamiltoniánů a multireferenčních metod pro zahrnutí efektu mnoha těles. V rámci projektu budeme počítat vlastnosti, které lze přímo porovnávat s experimenty. Doufáme, že tímto projektem nabídneme solidní teoretický základ pro racionální návrh nových materiálů s požadovanými vlastnostmi.