Vývoj nízkoztrátových materiálů pro plazmonické aplikace

Anotace
Význam plazmonických materiálů má stále zvyšující význam v moderní fotonice a nano-optice. Plazmonické aplikace vyžadují hledání nových materiálů s metalickými optickými vlastnostmi a nízkými optickými ztrátami. V tomto projektu předkládáme vývoj plazmonických materiálů, které vykazují nízkou imaginární permitivitu a zápornou reálnou permitivitu. Zvláštní pozornost bude věnována jevům na rozhraní těchto materiálů, a to jak z hlediska strukturního (vzájemná interdifůze, tvorba intermetalických vazeb), tak z hlediska optických a elektrotransportních vlastností (koncentrace volných elektronů a jejich relaxační frekvence). Optické vlastnosti budou analyzovány pomocí elipsometrů pracujících v infračerveném a viditelném oboru spektra. Předkládaný projekt je rozdělen do dvou částí: a) studium vzácných kovů se speciálním zaměřením na jevy na rozhraní, b)studium nitridů přechodových kovů. Vývoj nitridů bude zaměřen na ladění optických vlastností pomocí řízeného ne-stechiometrického růstu.