Určování elektrostatického potenciálu jednotlivých molekul pomocí mikroskopu atomárních sil

Anotace

Znalost rozložení náboje v molekulách adsorbovaných na povrchu pevné látky má zásadní důležitost v mnoha vědních oborech. Jeho přesné určení z experimentu však zatím zůstává výzvou. Jediné metody, které mají patřičný potenciál, jsou vázány na dynamickou mikroskopii atomárních sil. Takové metody jsou ovšem experimentálně náročné, s mnoha vzájemně propojenými překážkami. Primární cíl tohoto projektu je tedy vyvinout novou účinnou metodu zobrazení lokálního elektrostatického pole molekul prostředky dynamické mikroskopie atomárních sil. Použijeme k tomu nanoskopicky upravené sondy s různými efektivními náboji a výpočetně určíme rozložení elektrostatického náboje s vysokým rozlišením. V druhé části projektu budeme hledat nové chemické vylepšení sond, optimální pro zobrazování elektrostatických polí. V závěru bude tato nová metodika použita na detekci změn v elektrostatickém poli jednotlivých molekul vybuzených vlivem světla.