Symetrie a stupně volnosti v kosmických epochách zrychlující expanze (SymAcc)

Anotace

Prostřednictvím teorie a pozorování, je dobře prokázáno, že vesmír ve své historii prochází zrychlenou expanzí. Toto zrychlená expanze probíhá ve dvou různých epochách. První z nich je časná epocha inflace a druhá je současná epocha nadvlády temné energie. Ačkoli metody obecné relativity, kterými jsou klasická teorie gravitace a Kvantová teorie pole, která se zabývá interakcemi hmoty v kvantových měřítkách, vedly velkou část našeho chápání vesmíru, neumí plně vysvětlit tyto epochy zrychleného rozšiřování.

V tomto projektu je cílem identifikovat kosmologické stupně svobody, které mají klíčovou roli při inflaci a temné energii. Projekt navrhuje dosáhnout tohoto cíle pomocí moderních metod v holografii studiem ideálního případu časoprostoru, který umožňuje studovat zrychlenou expanzi. Projekt má za cíl: (i) identifikovat specifické deformace od ideálního případu, které vedou ke kosmologickým stupňům volnosti během inflace a tmavé energie odděleně; (ii) prozkoumat obecnost těchto deformací a jejich kosmologické důsledky metodami toků renormalizační skupiny; (iii) zabývat se deformacemi v kontextu vývoje závislého na čase a vývoje závislého na prostoru odděleně, aby se dále zlepšilo porozumění povaze kosmologických stupňů volnosti.

Tento interdisciplinární projekt navrhuje použít princip holografie z Teorie strun, který může otevřít nový způsob studia kosmologických odchylek, zejména v kontextu temné energie. Zaměřením se na kosmologické kosmické časy se bude zabývat také platností holografie v nových prostředích.

Stránky projektu: symacc.fzu.cz

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo