Studium elektronových procesů v molekulárních systémech pro organickou

Anotace

Projekt je zaměřen na kombinované experimentální a teoretické studium elektronových procesů v organických polovodičích spojených s optickým buzením a následným přenosem energie a náboje na molekulární úrovni. K objasnění vztahu mezi molekulární strukturou a procesy přenosu energie a náboje indukovanými optickou excitací na molekulární úrovni bude použito několik experimentálních a teoretických technik. Ultrarychlé elektronové procesy v nově připravených systémech donor-akceptor budou zkoumány pomocí femtosekundové časově rozlišené spektroskopie. Tato zjištění budou kombinována s kvantově chemickým výpočtem molekulárních konformací a elektronických vlastností a strukturálními (AFM, STM) a energetickými (UPS) charakterizacemi tenkých vrstev v ustáleném stavu. Získané výsledky budou použity pro vývoj teoretických modelů fotogenerace a tansportu nosičů nábojů. Nakonec budou studované molekulární struktury optimalizovány za účelem zvýšení požadovaných elektronických vlastností a bude připraven fotovoltaický článek v laboratorním měřítku.