Spinově polarizované nanostruktury oxidu zinečnatého (SPZNOZ)

Anotace
Základní výzkum spinově polarizovaných nanostruktur oxidu zinečnatého (sZnO) bude probíhat v úzké spolupráci Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, ČVUT v Praze a Národní univerzity Pingtung na Tchaj-wanu. Projekt pokrývá několik vzájemně se doplňujících oblastí výzkumu: technologie nových spinově polarizovaných nanomateriálů (magnetronové naprašování, hydrotermální růst a vakuové napařování), pokročilé charakterizační metody (optická spektroskopie, elektronová mikroskopie, magneto=optická měření, elektronová paramagnetická rezonance a fotoelektronová spektroskopie) a teoretické modelování (DFT) v atomárním měřítku a energetické modely defektů na rozhraní, včetně kyslíkových vakancí a pasivace vodíkem, povrchové krystalové orientace, chemických vazeb a vibračních spekter. Spojením týmů a zkušeností v ČR a na Taiwanu projekt má za cíl objasnit roli magnetického pole, povrchových stavů na spinově polarizované pásové struktury, fotokatalytické efekty, fotogenerované elektrony a díry a a přenos náboje.