Smart MEMS/NEMS rezonátory s vrstvami funkčních materiálů využívající lokální a globální nelinearity pro ultracitlivé (bio)senzorické aplikace

Anotace

Současné pokroky ve vědních oblastech nanotechnologií umožňují navrhnout vícevrstvé soustavy s velmi dobrými funkčními vlastnosti, které lze využít ve fotovoltaice, mikroelektronice, optice nebo pro konstrukci laditelných rezonátorů nebo fyzikálních, chemických a biologických senzorů. Skládají se z několika materiálových vrstev, jako jsou piezoelektrická, fotorezistentní nebo vrstva s tvarovou pamětí. Vzhledem k jejich složité struktuře mohou tyto soustavy vykazovat nelineární chování. Projekt se zaměřuje na problematiku jejich porozumění a to do té míry, aby bylo možné tyto nelineární jevy využít ve prospěch daného senzoru nebo jim naopak předejít. Cílem projektu je teoreticky i experimentálně zkoumat vícevrstvé mikro-/nanorezonátory s různými globálními a lokálními nelinearitami a na základě rozměrově víceúrovňových modelů vyhodnocovat hranice jejich použitelnosti. Výsledky řešení projektu budou významné pro návrh nových snímacích zařízení mikro/nano rozměrů a z širšího hlediska přispějí ke zkoumání a pochopení řady problémů v oblasti nelineárních dynamických soustav