SAFMAT - Středisko Analýzy Funkčních MATeriálů (SAFMAT)

Anotace

Cílem projektu střediska SAFMAT je zejména rozvoj kapacit ve výzkumu a vývoji v oblasti nanotechnologií. Úkolem je vybudování výzkumné infrastruktury zahrnující jak základní výzkum, aplikovaný výzkum pro průmyslové podniky tak i lidský potenciál. Činnostje zaměřena na: - analýzu povrchů v extrémně čistých vakuových podmínkách pomocí přístroje NanoESCA spojující elektronovou mikroskopii s elektronovou spektroskopií Uplatnění a udržení českých firem na světových trzích v oblasti nanotechnologií vyžadujepřípravu materiálů s definovaným atomárním složením a strukturou, tj. výroba a charakterizace materiálů za podmínek ultravysokého vakua. Pro to je nezbytné poskytovat certifikáty o chemických a fyzikálních vlastnostech nových funkčních materiálů a jejichrozměrech v nanometrovém měřítku. Podobně se základní výzkum zabývá inženýrstvím vlastností objektů s nezbytnou analýzou v nanorozměrech. - analýzu objemu z hlediska studia podpovrchových center a poruch v polovodičových materiálech typu ferroika nebo ?smart? materiálech nezbytných pro přenos elektrického náboje a excitačních energiových kvant metodou elektronové paramagnetické rezonance (EPR) Tento typ výzkumu je nezbytný v materiálové analýze nanoojektů a funkčních materiálů. Pro tento účel je nezbytné dosáhnout charakterizace vlastností se submikronovým prostorovým rozlišením. Studium přenosu náboje mezi jednotlivými centry je nutné provádět se femtosekundovým časovým rozlišením pro popis jednotlivých fází děje, tj. určení koncentrace a prostorového rozložení nosičů nábojového stavu, jejich valence, změn elektronové struktury a jejich zabudování do zkoumaného objektu. Výzkumná infrastruktura SAFMAT je významným subjektem pro vytvoření účelné zpětné vazby mezi základním a aplikovaným výzkumem jak zhlediska vědecké náplně tak i ekonomického využívání lidského a přístrojového potenciálu.