Relativistické efekty v odezvě spinově polarizovaných elektronů na vnější pole

Anotace

Relativistické efekty v elektronové struktuře, zejména spin-orbitální vazba, vedou nejen k významným modifikacím obvyklých transportních charakteristik kovových feromagnetů, ale i k fundamentálně novým jevům důležitým pro další rozvoj magnetoelektroniky. V rámci předkládaného projektu hodláme rozpracovat odpovídající teoretický formalismus, jdoucí za Kubovu teorii lineární odezvy pro tenzor vodivosti, který budeme kombinovat s moderní ab initio teorií pevných látek. Vyvinuté teoretické postupy využijeme ke studiu vybraných jevů (anomální Hallův jev, nerovnovážné silové momenty působící na spiny, parametery magnetického tlumení) a objemových systémů slibujících silnou magnetotransportní odezvu. Zvláštní pozornost budeme věnovat systémům multikomponentním s několika podmřížkami, jako např. Heuslerovy slitiny, včetně systémů bez inverzní symetrie, se substituční náhodností a s nekolineárními i neuspořádanými magnetickými strukturami.