Pokročilá teoretická síť pro modelování interakce světelné hmoty (ATLANTIC)

Anotace

Cílem projektu ATLANTIC je vyvinout síť pokročilého teoretického modelování interakce laseru a hmoty, která podpoří vývoj nových teorií přemostěním matematických popisů v rámci konsorcia vědeckých skupin, které jsou průkopníky těchto formalizmů. Tyto fyzikální modely se podrobně zabývají časovými měřítky od attosekundy po mikrosekundu a prostorovými měřítky od nanometru po milimetr a poskytují přesné, ale částečné předpovědi experimentálních dat disjunktním způsobem. Propojení příslušných formalizmů těchto komunit umožní řešit jevy, které dosud nebyly vysvětleny, a dosáhnout nad rámec nejmodernějších schopností. První aktivitou bude přímé propojení výsledků simulace poskytnutých účastníky pomocí matematických parametrizací generovaných z konceptů prvního principu do velkých modelů prostorového měřítka, což umožní předvídat důsledky kvantových efektů spouštěných laserem v rámci efektivního zjednodušeného formalismu. Období vyslání budou použita k vývoji hybridních teorií umožňovaných výcvikem výzkumných pracovníků a nových generací, aby si vzájemně porozuměli a přispěli k rozvoji navzájem teoretických popisů. Interdisciplinarita je jádrem tohoto projektu, protože překlenuje několik oblastí vědy: ultrarychlé jevy, nelineární optiku, fyziku kondenzovaných látek, kvantovou chemii, materiálové inženýrství a zpracování laserových materiálů. V rámci akce budou vyvinuty nové formalizmy a budou blíže objasněny (popsány) nové aplikace, jako je generování harmonických, generování vln THz, laserová nanostruktura, funkcionalizace materiálů, komplexní inženýrství materiálů, věda o složených materiálech a budou proškoleni mladí odborníci. Konsorcium zahrnuje soukromou společnost za účelem implementace nových poznatků do numerických kódů připravených k použití pro rychlejší vývoj aplikací.

QuantumLaP: http://www.quantumlap.eu 
ATLANTIC: http://www.atlantic-rise.eu

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo