Podvojné halogenidy alkalického a čtyřmocného kovu: nové scintilační materiály pro radiační detektory

Anotace

Předkládaný projekt se bude zabývat problematikou podvojných halogenidů alkalického a čtyřmocného kovu, především chloridu cesno-hafničitého (Cs2HfX6, X = Cl, Br, I) dopovaného ionty jako např. Tl+, In+, Te4+. V současné době začínají být tyto materiály intenzivně studovány s cílem připravit nové vysoce efektivní scintilátory pro detekci radiačního záření. Při řešení projektu se budeme věnovat systematické přípravě čistých výchozích surovin, navrhneme vhodný postup syntézy Cs2HfCl6 a jeho čištění chemickými a fyzikálními metodami, a připravíme nedopované a dopované monokrystaly vertikální Bridgmanovou metodou. Optické a luminiscenční vlastnosti připravených krystalů budeme studovat metodami optických a magnetických spektroskopií s cílem popsat a optimalizovat luminiscenční a scintilační mechanizmy probíhajících v matrici Cs2HfCl6. Významnou náplní projektu je zavedení nové technologie v laboratořích Fyzikálního ústavu AV ČR pro růst monokrystalů hygroskopických materiálů z taveniny modifikovanou metodu „micro-pulling-down“ dovezenou z Japonska (v Evropě není dosud instalovaná).