Physics for Future (P4F)

Anotace

Physics for Future (P4F) je atraktivní program pro postdoktorandy koordinovaný Fyzikálním ústavem Akademie věd (FZU) s jedinečnou kombinací rozvoje pokročilých vědeckých dovedností i soft skills, uplatnitelných nejen ve výzkumném sektoru.

Na základě dvou otevřených výzev bude v rámci tohoto programu v transparentním výběrovém řízení s rovným zacházením vybráno 60 postdoktorandů na dvouletou stáž na Fyzikálním ústavu Akademie věd nebo ve výzkumném centru ELI Beamlines.

Vědecký rozsah programu je vymezen hlavními oblastmi výzkumu FZU a ELI Beamlines, kterými jsou zejména fyzika částic a teoretická fyzika, fyzika kondenzovaných látek, fyzika pevných látek, optika, laserová fyzika a fyzika plazmatu. S ohledem na udržitelný výzkum a vývoj byly formulovány tři široce definované oblasti – Materiály pro společnost, Hmota v extrémních podmínkách a Nové nástroje – které umožní úzkou provázanost zmíněných oblastí výzkumu.

Díky zaměření na mezioborové a mezisektorové aspekty a orientaci na nové nástroje a technologie – jako jsou 3D tisk, umělá inteligence (AI), strojové učení a high-performance computing – cílí program P4F na posilování evropské znalostní báze a přispívání k posouvání hranic ve vědě.

Program bude dále usnadňovat diskusi a interakci mezi výzkumem a vývojem (R&D) a průmyslem, urychlovat inovace a v neposlední řadě přispívat ke kariérnímu růstu budoucích vedoucích pracovníků v oblasti fyziky, kteří budou schopni řešit potřeby společnosti z hlediska globálního udržitelného rozvoje.

Physics for Future si klade za cíl vzdělávat novou generaci fyziků, kteří budou schopni úzce spolupracovat s průmyslem a budou připraveni čelit budoucím společenským výzvám. V tomto úsilí spojuje P4F své síly s více než 70 partnery z akademické i neakademické sféry, jak z České republiky, tak ze zahraničí. Takto široká síť byla vytvořena zejména s cílem posílit interdisciplinární myšlení a podpořit výměnu znalostí mezi akademickou obcí a průmyslem s pozitivním dopadem na rozvoj ekonomiky a v konečném důsledku na celou společnost.