Napětím laděné magnetické a transportní vlastnosti tenkých vrstev na bázi uranu

Anotace

Projekt je věnován studiu vlivu distorze krystalové struktury, indukované vlivem substrátu na vlastnosti tenkých vrstev nekonvenčních supravodičů se zaměřením na nedávno objevenou sloučeninu UTe2. Všechny dosud dostupné studie těchto materiálů byly provedeny na objemových a monokrystalických vzorcích. UTe2 s nemagnetickým základním stavem má velmi různorodé fyzikální vlastnosti, které jsou extrémně citlivé na vnější parametry, jako je teplota, magnetické pole nebo tlak. Ten lze napodobit indukcí napětí v tenkých vrstvách, jak tahových tak i tlakových. Distorze může sloužit jako hnací síla směrem k magnetické nestabilitě UTe2 nebo naopak od ní. Použitím široké škály technik makro- i mikroskopických (XPS, XRD, TEM, RBS, SQUID) získáme pochopení vztahů mezi strukturou a fyzikálními vlastnostmi s cílem řízeného ovlivnění stavu materiálu (magnetického anebo supravodivého) výběrem vhodného substrátu.