Nanokrystalické diamantové elektrody pro fotoelektrochemické aplikace: redukce CO2 a degradace organických kontaminantů ve vodě

Anotace

Vývoj nových přístupů je zapotřebí pro dosažení efektivní fotoelektrochemické konverze CO2 na užitečné chemické látky a oxidaci organických znečišťujících látek ve vodě. Spojením křemíkových fotoelektrod a nanokrystalických diamantových elektrod dopovaných bórem lze působením slunečního záření dosáhnout degradace organických znečišťujících látek spolu s redukcí CO2 ve vodě. Elektricky vodivá, opticky průhledná nanokrystalická bórem dotovaná diamantová vrstva syntetizována z levných prekurzorů slouží v takovém systému jako ochranná bariéra proti oxidaci křemíkových fotoelektrod, přičemž umožňuje účinný přenos nosičů náboje do kapalného prostředí pro elektrochemické oxidační či redukční procesy. K dosažení tohoto cíle je třeba systematicky zkoumat fyzikální, chemické a fotoelektrochemické vlastnosti nanokrystalického bórem dotovaného diamantu.