Nanokompozitní scintilátory na bázi oxidu hafnia pro rychlé časování (HANSOME)

Anotace

Současné detektory ionizujícího záření využívající anorganické pevné scintilátory v současné době neumožňují technologický pokrok v oblasti detekce vysokoenergetických částic a lékařské diagnostiky (například v PET tomografii využívající techniku rychlého časování), kde je současně potřeba vysoký výtěžek světla a vysoké časové rozlišení. Nanočástice lze využít jako scintilátory k překonání těchto limitů díky možnosti řídit a modifikovat jejich strukturní a luminiscenční vlastnosti. Nanočástice lze navíc zabudovat do polymerů pro výrobu transparentních objemových nanokompozitů. Hlavním cílem projektu je vyvinout pokročilé nanokompozitní scintilátory na bázi oxidu hafnia s časovou odezvou v nanosekundách při současném využití vysokého atomového čísla hafnia k účinnému zastavení ionizujícího záření. K dosažení cíle projektu budou radioluminiscenční vlastnosti anorganických nanočástic hafnia optimalizovány především co se týče povrchových defektů a dopingovými strategiemi. Na povrch nanočástic budou navázány vysoce fluorescenční organická barviva s efektivní a rychlou luminiscencí. Tyto hybridní nanoscintilátory budou zabudovány do polymerní matice za účelem výroby levných, flexibilních a škálovatelných nanokompozitních scintilátorů s optimalizovanou luminiscenční účinností a rychlou časovou odezvou.

Projekt povede k pokroku v experimentech fyziky vysokých energií mající za cíl minimalizovat ztráty fotonů při vysoké rychlosti čítání a splňuje také požadavky nejmodernějších lékařských zobrazovacích technik k získání vysoce kvalitních snímků. Výsledky navrhovaného výzkumu umožní pokrok v technologiích pro detekci ionizujícího záření a také posílí postavení evropské komunity v oblasti vývoje a výzkumu scintilátorů v celosvětové komunitě.

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo