Materiály pro sensory plynů využívající kombinované měření fotoluminiscence, elektrické vodivosti a sorpce

Anotace

Projekt rozšiřuje předchozí spolupráci, která vedla k vývoji chemických plynových senzorů s luminiscenčními nanostrukturovanými citlivými vrstvami na bázi lanthanoidy dopovaných oxidů (SnO2, TiO2 a ZnO). Tyto vrstvy budou využity pro vývoj samostatného senzoru využívajícího fotoluminiscenci v kombinaci buď s elektrickou vodivostí nebo měření sorpčních dějů křemennou krystalovou mikrováhou (QCM). V QCM senzorech budou využity vrstvy černých kovů připravených pomocí PVD technik. Tento přístup sníží mez detekce a zdokonalí selektivitu křemenného krystalového rezonátoru. Pro vyhodnocování odezvy senzorů budou využity DC a AC měřící techniky. Bude vyvinut algoritmus pro sjednocení signálů optické, elektrické a QCM odezvy senzoru. Současný sběr více typů signálů umožní zlepšit selektivitu, mez detekce a snížit nestabilitu senzorů, což povede ke zvýšení jejich celkové přesnosti.