Magnetismus a termo-magnetické jevy v nitridech železa

Anotace

Syntéza četných fází nitridů železa Fe(x)N (x=3-8) je perspektivní cestou k magnetickým materiálům vyrobitelným z dostupných zdrojů. Jejich magneticky uspořádaný stav je většinou charakterizován stabilitou do vysokých teplot a vysokou nasycenou magnetizací, přičemž koercivita se mění v závislosti na složení a mikrostruktuře. Úzké vazba mezi lokalizovanými momenty a spiny vodivostních elektronů navíc významně ovlivňuje elektrické vlastnosti. To vše předurčuje zaměření projektu, jednak směrem k využití čistě magnetických vlastností vybraných Fe(x)N nanočástic a jejich biokompatibility pro biomedicínské aplikace, a jednak směrem k základnímu výzkumu zaměřenému na optimalizaci termo-magnetických vlastností (anomální Nernstův a spinový Seebeckův jev) a jejich využití. Materiály budou připraveny především ve formě nanočástic a tenkých vrstev. Cílem projektu bude optimalizace magnetických a termo-magnetických vlastností Fe(x)N v závislosti na stupni uspořádání Fe-N, mikrostruktuře a dopování jinými přechodnými kovy. Experimentální výsledky budou srovnávány s výpočty elektronových struktur.