Magnetické polovodiče na bázi ZnO (MAGNZNO)

Anotace

Polovodiče na bázi ZnO dopované magnetickými příměsemi patří do nové skupiny perspektivních materiálů zvaných “zředěné” magnetické polovodiče, které upoutaly v poslední době pozornost v teoretické i experimentální oblasti jako vhodné potenciální zdroje elektronových spinů pro aplikace ve spintronice. Některé vysoce dopované polovodiče se širokým zakázaným pásem, jako např. (Zn,Mn)O, vykazují feromagnetické chování kolem pokojové teploty a nad ní, což je považováno jako hlavní kriterium pro aplikace. Předkládaný projekt se zaměřuje na materiálové a technologické aspekty vrstev ZnO dopovaných přechodnými kovy (TM) a vzácnými zeminami (RE) připravovaných metodou MOCVD. K dopování bude použita jednak iontová implantace následovaná temperací, jednak depozice in-situ při využití organokovových prekurzorů jako zdroje TM. Vedle toho budou keramickou technologií nebo v podobě monokrystalů připravovány objemové vzorky příslušných materiálů. Získané materiály budou chemicky a strukturně charakterizovány a detailně budou studovány jejich magnetické a elektrické vlastnosti. Teoretické výpočty termodynamické rovnováhy a elektronových struktur budou sloužit jako pomocný nástroj k modelování procesu přípravy a interpretaci naměřených fyzikálních vlastností.